Algemene voorwaarden

De producten op deze website worden aangeboden door

Prevent nv
Kolonel Begaultlaan 1A/51
B-3012 Leuven
T +32 16 910 910
F +32 16 910 901
prevent@prevent.be
VAT BE 0845 552 265
rpr-rpm Leuven
IBAN BE88 7340 3341 9741
BIC KREDBEBB

Voor deze site gelden onderstaande voorwaarden

Algemene voorwaarden Prevent nv en Prevent-Foundation hierna gezamenlijk Prevent genoemd.

Artikel 1

1.1. De hierna volgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van producten (boeken, tijdschriften, abonnementen, …) en diensten (opleiding, online cursussen, consultancy, advies, …) uitgevoerd door Prevent en op de tussen Prevent en de klant gesloten overeenkomsten tenzij Prevent uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking heeft aanvaard.

1.2. De algemene aankoopvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste kunnen Prevent slechts binden wanneer Prevent deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft. Het akkoord van Prevent kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat Prevent de overeenkomst aanvaard zou hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar gelijkaardige bepalingen van de klant.

Artikel 2

2.1 Al de prijzen en aanbiedingen gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij Prevent  in geen geval verbinden.
Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Prevent slechts na schriftelijke bevestiging ervan of bij begin van uitvoering.

2.2 Prevent biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen per fax, via de post of elektronisch.

2.3 Bij het plaatsen van een bestelling bij Prevent  dient de klant zichzelf te identificeren. Een elektronische bestelling, met klantidentificatie, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekend inkooporder. Prevent  kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Prevent is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens m.b.t. de bestelling, ontvangen van de klant, de correcte gegevens zijn. Prevent is bijgevolg gerechtigd om aan de klant, wiens klantidentificatie gebruikt werd, te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn klantidentificatie.
De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Prevent toegekende klantidentificatie. Wanneer in geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie Prevent schade lijdt, dient de klant Prevent hiervoor schadeloos te stellen.

Artikel 3

De door Prevent opgegeven prijzen en voorwaarden blijven in principe geldig tot en met 31 december van het lopende jaar, tenzij andersluidende bepaling. De prijzen kunnen evenwel steeds gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.
Alle prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten en btw, tenzij  anders bepaald of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4

Producten

4.1. De producten zijn, rekening houdend met de geldende btw-regelgeving, onderworpen aan de Belgische btw-tarieven.

4.2. Voor de tijdschriftabonnementen die verzonden worden naar een Belgisch adres, worden geen extra verzendkosten aangerekend.

4.3. Voor elke andere bestelling van producten worden bijkomende verzend- en administratiekosten aangerekend afhankelijk van de totale waarde van de bestelling.

4.4. Bij de aankoop van een abonnementsgebonden product zal het abonnement stilzwijgend worden verlengd, behoudens schriftelijke opzegging  ten minste één maand vóór de vervaldag.

Artikel 5

Diensten

5.1. De diensten zijn, rekening houdend met de geldende btw-regelgeving, onderworpen aan de Belgische btw-tarieven.

5.2. Voor projecten op maat wordt de klant, op basis van de gemaakte offerte, voor de aanvang van het project 50% van het totaal verschuldigd bedrag aangerekend. De overige 50% wordt aangerekend bij het afsluiten van het project.

5.3. Voor wat de projecten op maat en de online-diensten (bv. Safety-TV, …) betreft, kan de klant geen verzakingsrecht uitoefenen gezien dergelijke diensten volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn of gezien zij een duidelijk persoonlijk karakter hebben of gezien zij door hun aard niet kunnen teruggezonden worden.

Artikel 6

Opleidingen

6.1 De opleidingen zijn, rekening houdend met de geldende btw-regelgeving, onderworpen aan de Belgische btw-tarieven.

6.2 De klant ontvangt onmiddellijk na de inschrijving een factuur. Een inschrijving is definitief en bindend na schriftelijke bevestiging ervan en na ontvangst van de betaling van de factuur.

Artikel 7

Betalingen en facturatie

7.1. Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar, tenzij schriftelijk anders bepaald. Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot betaald werd. Iedere factuur zal, bij gebreke aan geschreven protest middels aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na haar verzending, als aanvaard worden beschouwd.

7.2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van 1,5 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd vastgesteld op 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 € als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.

7.3. In geval van niet-betaling van één van de facturen, van iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, van iedere aanvraag tot betalingsuitstel, of van ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar. Prevent is bovendien in deze gevallen gerechtigd om alle bestaande orders en/of dienstprestaties (inbegrepen de opleidingen), zonder ingebrekestelling, op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de klant.

7.4. Bij laattijdige betaling die niet de intussen opgelopen intresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de interesten en dit overeenkomstig art. 1254 B.W. De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend.

7.5. Uitstel van betaling kan door Prevent uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als één van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.

7.6. Niet betaalde facturen kunnen worden toevertrouwd aan een incassobureau. De daaraan verbonden administratiekost komen volledig ten laste van de in gebreke blijvende debiteur.

7.7. In geval van éénzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal deze een schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding zal worden aangerekend wanneer de geleden schade groter is dan 30%.

7.8. De website biedt diverse betaalmogelijkheden. Tijdens de transactie behoudt Prevent zich het recht voor sommige van deze betaalmethoden uit te sluiten.

7.9. Met het plaatsen van de bestelling op de site of iedere andere dienstverlening van Prevent accepteert de klant de elektronische betaling en/of facturatie.


Artikel 8

8.1. Prevent streeft na om de producten en online-diensten binnen de twee weken te leveren. Alle leveringstermijnen worden alleen ter informatie aan de klant meegedeeld zonder verbintenis of garantie van Prevent. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afwijkingen zijn enkel mogelijk middels uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

Prevent behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

8.2. Alle producten zijn leverbaar tot uitputting van de voorraad. Als producten herdrukt worden, opnieuw worden aangemaakt of uitverkocht zijn, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 9

9.1. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen,  diensten en producten gaat, rekening houdend met onze bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten, eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen, met inbegrip van eventuele intresten, verhogingen en kosten, op de klant over. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Prevent, zelfs in geval van verkoop met “franco” levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

9.2. Indien de klant niet betaalt en voorts, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op één of meer van zijn goederen, is Prevent  onherroepelijk gemachtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden, onverminderd toepassing van het bepaalde in artikel 8.1. Op straffe van schadevergoeding zal de klant in voorgaande gevallen Prevent bij aangetekend schrijven verwittigen. De klant verbindt zich er toe Prevent in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen.

9.3. Prevent is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

Artikel 10


10.1. Prevent behoudt zich het recht voor om, in geval van verlof, staking, oorlog, overstroming, brand, vorst, vervoermoeilijkheden, machinebreuk of in alle andere gevallen die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen van Prevent bemoeilijken of verhinderen, deze feiten te aanzien als gevallen van overmacht, welke Prevent toestaan de op dat ogenblik in uitvoering zijnde contracten en bestellingen te verbreken of op te schorten.

10.2. De klant zal daarvan in kennis gesteld worden door eenvoudige betekening per aangetekende brief met vermelding van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. Inzake de opleidingen kunnen de deelnemers in dergelijke gevallen eenvoudig in kennis gesteld worden via telefoon, mail of brief. Prevent zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 11

In geval van niet-levering van goederen en/of diensten worden eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest noch andere vergoeding.

Artikel 12

Elke verhuring of uitlening, van door Prevent uitgeleende, verhuurde of verkochte producten, is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Prevent. Die toestemming zal door Prevent slechts verleend worden indien de klant kan aantonen dat die verhuring of uitlening gebeurde voor niet-commerciële doeleinden zoals educatieve of culturele activiteiten en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Onverminderd de andere rechten van Prevent, is de klant bij gebreke aan dergelijke toestemming van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 250 € per inbreuk verschuldigd.

Artikel 13

Behalve anders vermeld, dienen alle betalingen als volgt te geschieden:
- Binnen België: per cheque, postrekening of overschrijving op een bankrekening van de betrokken entiteit van Prevent of elektronische betaling.
- In het buitenland: per cheque (voor bedragen vanaf 100,00 €) of per banktransfert "SWIFT" op een bankrekening van de betrokken entiteit van Prevent.

Artikel 14

14.1. Prevent gebruikt de persoonlijke gegevens van klanten uitsluitend voor klantenbeheer, direct marketing en om hen op de hoogte te houden van producten, diensten en activiteiten van Prevent. Onder geen beding worden deze gegevens meegedeeld aan derden.

14.2. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan de klant, op eenvoudig verzoek, zijn gegevens inkijken en eventueel laten wijzigen.

Artikel 15

15.1. Het niet uitoefenen of niet eisen van een strikte toepassing van deze algemene voorwaarden ten aanzien van de medecontractant, houdt geen afstand in van het recht van Prevent om zich later steeds op de strikte toepassing van de verkoopsvoorwaarden te beroepen.

15.2. Eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules.

Artikel 16

Voor al hetgeen in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is geregeld, zullen partijen zich dienen te gedragen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen en de terzake geldende rechtsbeginselen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is op de overeenkomst het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

Disclaimer

PreventTV is een website van Prevent. De informatie die de site bevat werd geselecteerd en bewerkt met de grootste zorg, maar maakt geen enkele aanspraak op en biedt geen enkele garantie, opzettelijk of impliciet, wat betreft de volledigheid, de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de informatie op de website voor welk gebruik dan ook. Het vertrouwen dat u stelt in de informatie is dan ook volledig op eigen risico. We aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Privacy

What information do we collect?

We collect information from you when you fill out a form.

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address, mailing address or phone number.
You may, however, visit our site anonymously.
Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy..

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

  • To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs)
  • To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you)
  • send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order. If you decide to opt-in to our mailing list, you will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc.

Note: If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to understand and save your preferences for future visits and keep track of advertisements and .

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential.
We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.
Third party links Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites.
Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites. Childrens Online Privacy Protection Act Compliance We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.
Online Privacy Policy Only This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.
Your Consent By using our site, you consent to our privacy policy.
Contacting Us If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below. www.prevent.be Kolonel Begaultlaan 1A 3012 Leuven, Belgium info@prevent.be